Tuesday, December 2, 2008

Ophelia


(John Everett Millais, Ophelia, 1852)